top of page

กระทรวงดีอีเอส ชู Smart School Bus รับ - ส่งนักเรียน นำร่อง 7 พื้นที่เมืองอัจฉริยะ ลดความสูญเสียจากเหตุลืมเด็กไว้บนรถ

ข่าวทำเนียบรัฐบาล

14 พ.ย. 2565

bottom of page