top of page
School bus monitoring system ระบบติดตามรถโรงเรียน

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและการใช้งาน

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ("บริษัท" หรือ “เรา”) ได้จัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เพื่อกำหนดข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม Smart School Bus (สมาร์ทสคูลบัส) (“แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม”) ซึ่งมีผลผูกพันระหว่างบริษัท และท่าน ทั้งนี้ การเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ทั้งนี้ การที่ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้

1. คำนิยาม

1.1        “เนื้อหา”หมายถึง ข้อมูล รายละเอียด รูปภาพ ข้อความ และ/หรือสื่อวัสดุอื่นใดบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

1.2       “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลใด ๆที่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม บุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และให้หมายรวมถึงผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล

1.3       “ผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล”หมายถึง ลูกจ้าง หรือบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล

1.4        “ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม”หมายถึง ลูกค้านิติบุคคล ผู้ใช้งาน และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามแต่บริบท

1.5         “ลูกค้านิติบุคคล” หมายถึงลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล และประสงค์ที่จะสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเพื่อให้ลูกจ้างและบุคลากรของตนนั้นสามารถเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมได้ ทั้งนี้ลูกค้านิติบุคคลให้หมายรวมถึงตัวแทนผู้มีอำนาจ และบุคคลติดต่อของลูกค้านิติบุคคล

1.6        “อุปกรณ์” หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ อาทิ อุปกรณ์ติดตามตำแหน่ง เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1       บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน จำกัด หรือยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดบริษัทอาจทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2.2       บริษัทอาจเรียกเก็บค่าบริการจากท่านในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บค่าบริการ

2.3       การที่ท่านเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอาจมีค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

2.4       ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมและใช้งานได้

2.5       บริษัทอาจอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวดังนั้น จึงขอให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่าท่านได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

3. การให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

3.1       บริษัทได้จัดให้มีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียนเท่านั้น

3.2       ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานรายอื่น ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมได้

3.3       ในกรณีผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล การเข้าถึงแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านนั้นจะจำกัดเพียงเท่าที่ลูกค้านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของท่านได้เลือกและทำการชำระค่าบริการ

3.4       ในกรณีผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคลผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในองค์กรเดียวกันกับท่านอาจเห็นข้อมูลของท่านได้ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการรถโรงเรียน เป็นต้น

3.5       บริษัทอาจทำการส่งข้อมูล ข่าวสารโปรโมชั่น และสื่อทางการตลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้แก่บริษัท

3.6       ท่านรับทราบว่า การให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ไม่ถือเป็นการประกันความปลอดภัยของกระบวนการ การรับส่งนักเรียนโดยรถโรงเรียน ระบบและแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพื่อให้คนขับรถ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน สามารถดำเนินการกิจกรรมในการรับส่งนักเรียนโดยรถโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. การลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ

4.1        ในการลงทะเบียน/สมัครสมาชิก/สมัครใช้บริการ(รวมเรียกว่า “สมัครใช้บริการ”) ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่เป็นข้อมูลที่บิดเบือน หรือเป็นเท็จ นอกจากนี้ท่านจะต้องไม่ทำการสมัครใช้บริการโดยใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

4.2       ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลใดๆ ของท่าน ท่านจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมโดยทันทีหรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเองท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเพื่อดำเนินการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการตามคำขอดังกล่าวของท่าน

4.3       ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และรหัสผ่านของท่านนั้นถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมและรหัสผ่านของท่าน การดำเนินการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านถือเป็นการดำเนินการโดยท่านทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านทราบ หรือมีเหตุควรสงสัยว่าได้มีการเข้าถึง หรือใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านโดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันทีและให้ท่านดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยมิชักช้า

4.4        บริษัทขอสงวนสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอสมัครใช้บริการของท่าน

4.5        ในการใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และการเข้าถึงเนื้อหาใดก็ตามท่านต้อง (1) มีอายุยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีอำนาจในการทำสัญญาผูกพันกับเราและไม่ถูกห้ามไม่ให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และ (3) พักอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย นอกจากนี้ท่านตกลงยินยอมว่าในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่ายี่สิบ(20) ปีบริบูรณ์ ท่านรับรอง และรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมโดยชอบจากบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วและจะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานแสดงถึงความยินยอมดังกล่าวให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.  ข้อจำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

5.1        ในการเข้าถึง และใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความบกพร่อง หรือขัดขวางการทำงานของแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรม

5.2        ในกรณีที่ท่านประสงค์จะส่งข้อความ หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ท่านตกลงว่าท่านจะไม่โพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

     5.2.1        เนื้อหาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือบุคคลภายนอกอื่นใด

     5.2.2        เนื้อหาใด ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกอื่นใด

     5.2.3        เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

     5.2.4        เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการสบประมาท หมิ่นประมาท หรือทำลายศักดิ์ศรี หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

     5.2.5        เนื้อหาใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือเป็นการยั่วยุ ยุยง ข่มขู่ หรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือความเกลียดชังแก่บุคคลอื่น

     5.2.6        เนื้อหาใด ๆ เกี่ยวกับภาพอนาจาร และสื่อลามกทุกประเภท

     5.2.7        เนื้อหาใด ๆ ที่ถือเป็นการขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

     5.2.8        เนื้อหาอื่นใดที่ถือเป็นการละเมิด  ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับ

5.3        ท่านตกลงที่จะไม่โพสต์ อัปโหลด ส่ง หรือนำเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันบนแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม

5.4        บริษัทสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาลบ หรือปฏิเสธการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม หรือเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมใด ๆ ของท่านในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

6. การระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

6.1       บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยให้มีผลทันทีหากท่านได้กระทำการผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือหากมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าท่านจะกระทำผิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือท่านได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับ หรือกระทำการใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทจะไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมดังกล่าว

6.2       ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซึ่งเป็นลูกจ้าง หรือบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล บริษัทอาจทำการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านหากลูกค้านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของท่านได้กระทำการใด ๆ ตามข้อ 8.1 ทั้งนี้ โดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่านในความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการระงับ หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมดังกล่าว

6.3       หากบริษัทประสงค์ที่จะยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน บริษัทอาจทำการปิดบัญชีของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการปิดบัญชีดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

6.4       ท่านอาจยุติการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ยกเลิกความเป็นสมาชิก และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมของท่านได้ทุกเมื่อโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล โดยติดต่อเราได้ที่ sales@articulus.co.th เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคลากรของลูกค้านิติบุคคล หากท่านประสงค์จะยุติการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือปิดบัญชีผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ให้ท่านติดต่อลูกค้านิติบุคคลซึ่งเป็นนายจ้างของท่าน

7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1       เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม หรือในกรณีที่บริษัทได้รับสิทธิในการใช้เนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชัน หรือ โปรแกรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวนั้นจะเป็นของผู้อนุญาตให้สิทธิ (“ผู้อนุญาตให้สิทธิ”)

7.2       เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอื่นโดยชัดแจ้งจากบริษัท ท่านสามารถเข้าถึง และเรียกดูเนื้อหาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

     7.2.1       ท่านจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ ทำสำเนา นำออกแสดง เผยแพร่ หรือจำหน่ายถ่ายโอนซึ่งเนื้อหา รวมทั้งจะต้องไม่ทำการทำซ้ำเนื้อหาบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ยกเว้นเพื่อการเรียกดู และการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น และมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการค้า

     7.2.2       ในกรณีที่ท่านทำสำเนาเนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบอย่างชัดแจ้งถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและแท้จริงของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณี และข้อจำกัดการอนุญาต โดยการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าว ตลอดจนแสดงข้อความที่ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ แล้วแต่กรณีเป็นลายลักษณ์อักษรบนสำเนาดังกล่าว

7.3       ในกรณีที่ท่านได้ทำการโพสต์ หรืออัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ถือว่าท่านตกลงให้สิทธิไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทในการใช้เนื้อหาของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตลอดไป และสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทั่วโลก

7.4       บริษัทขอสงวนสิทธิเด็ดขาดในการดำเนินคดี หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ในกรณีที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในลักษณะที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัท และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิ

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1       บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะเป็นไปตามนโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

9. ข้อสงวนสิทธิ

9.1       ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบ และตกลงว่า

     9.1.1       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองการเข้าถึง และพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ เนื้อหา รวมถึงการให้บริการใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนั้นเป็นไปตามพื้นฐานของ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” เท่านั้น การใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะสามารถใช้งานได้ และ/หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่านหรือไม่

     9.1.2       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/เนื้อหาใด ๆ บนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะปราศจากการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด และบริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ

     9.1.3       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะปราศจากไวรัส โทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะไม่ถูกแทรกแซง หรือปราศจากความผิดพลาดใด

     9.1.4       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้จะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ และ/หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ของท่าน

     9.1.5       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองต่อความถูกต้อง ครบถ้วน หรือสมบูรณ์ใด ๆ ของเนื้อหาบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้

     9.1.6       บริษัทไม่รับประกัน หรือรับรองสินค้า บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ของบุคคลภายนอก

9.2       ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือฟังก์ชันใดๆ ของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร และไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

10. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1       ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ท่านรับทราบ และตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ของท่าน หรือเกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ของท่าน หรืออันเกิดจากความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม หรือสิ่งอื่นใดตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9.1 ข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา (Incidental Damage) ค่าเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Damage) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage)

10.2       บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของอุปกรณ์ของท่านอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

10.3       บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมรถโรงเรียนอันเกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย และจะปกป้องบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน และหุ้นส่วนของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทสาขาจากความสูญเสีย ความรับผิด และ/หรือความรับผิดชอบจากการเรียกร้องสิทธิใด ๆ (รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ) อันเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าถึง หรือใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ

12. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่จะก่อให้เกิด หรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท และผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

13. การใช้งานคุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้ (“Cookies”) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน บนแอปพลิเคชันนี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะถูกใช้ในการปรับปรุงแอปพลิเคชันในโอกาสต่อไป

14. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

แอปพลิเคชันนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) หรือมีการระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ หรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด ๆ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถให้คำรับรอง หรือรับประกันถึงความถูกต้อง ปลอดภัย หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดอันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจถึงนโยบาย และข้อกำหนดของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

15. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวใด ๆ ถึงบริษัทให้ส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวใด ๆ ให้แก่ท่าน บริษัทจะทำการส่งหนังสือบอกกล่าวนั้นไปยังที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทในระหว่างการสมัครใช้บริการ

16. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงบนแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม และ/หรือส่งให้ท่านตามข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท  ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังคงใช้งานแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมหลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข จะถือว่าท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือเป็นสาระสำคัญ บริษัทอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ 

17. ข้อสงวนสิทธิ

การที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนล่าช้านั้นไม่กระทบต่อสิทธิ อำนาจ และการเยียวยาที่บริษัทมีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

18. ความสมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไข

หากข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลผูกพัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผลผูกพัน ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

19. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

19.1       กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

19.2       ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสิน และระงับข้อพิพาทใด ๆ ดังกล่าว

20. ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับนโนบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อเราได้ที่ sales@articulus.co.th หรือสามารถติดต่อเราได้ในอีกช่องทางที่

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด

Block28

เลขที่ 924 บล็อค B ซอยจุฬาลงกรณ์ 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ห© 2022 About Us

Jobs 

Contact 

Personal Data Protection Policy

Pricing

bottom of page