top of page

เจ้าหน้าที่ Smart School Bus Intelligent Operation Center (IOC)

เจ้าหน้าที่ IOC สามารถติดตามสถานการณ์การรับส่งนักเรียนได้แบบ Real-time เมื่อมีเหตุการณ์แจ้งเตือนเข้ามา เจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอพ สามารถสื่อสารไปยังคนขับรถได้ทันที หรือสามารถโทรเข้าไปหาอุปกรณ์ได้ (เฉพาะรุ่นที่รองรับการโทรเข้า)

01

การลงทะเบียน

02

การใช้งานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ IOC โรงเรียนสามารถติดตามสถานการณ์ และรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้แบบ Real-time สามารถติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและสื่อสารกับผู้ปกครองได้ทันที

03

การใช้งาน IOC Management

เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านหน้าจอแสดงผลใหญ่โดยการดูผ่าน Web Browser

การจัดการผู้ใช้งาน การจัดตารางการรับส่งนักเรียนจะทำผ่านหน้า IOC Management เพื่อความสะดวกในการจัดการ

04

การเพิ่มรถโรงเรียน

ทำการเพิ่มรถโรงเรียนที่ต้องการใช้รับส่งนักเรียน

05

การเพิ่มคนขับรถ

ทำการเพิ่มคนขับรถ

06

การเพิ่มนักเรียน

การเพิ่มนักเรียน และผู้ปกครองเข้าระบบ

07

การจัดการรายการรับส่ง
นักเรียนในรถแต่ละคัน

ทำการผูก GPS เข้ากับรถโรงเรียน การกำหนดคนขับในการขับรถ และการสร้างรอบการรับส่งนักเรียนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น

bottom of page