top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการให้บริการระบบติตตามรถโรงเรียนในโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถโรงเรียน แอพพลิเคชั่นสำหรับคนขับรถ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

Team Articulus.jpg
bottom of page