top of page

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ Smart School Bus

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี

24 ต.ค. 2566

https://www.mdes.go.th/news/detail/7516-แถลงความสำเร็จโครงการ-Smart-School-Bus---รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย

bottom of page