top of page

อบรมการใช้งานระบบ Smart School Bus โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์

Paul

21 มิ.ย. 2567

ติดตามการใช้งานระบบ Smart School Bus


เปิดเทอมใหม่ปีนี้ ทางบริษัทได้ลงพื้นที่เพื่อทำการอธิบายการทำงานของระบบให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียน เพื่อให้ทราบความสามารถล่าสุดของระบบ

bottom of page