top of page

รายชื่อโรงเรียนรัฐที่เข้าร่วมโครงการ

Ping Tassana

31 ส.ค. 2566

โรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus (ได้รับการติดตั้งระบบผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด และบริษัท ติงส์ ออน เน็ท จำกัด)

1. โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์

2. โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สมุทรปราการ

3. โรงเรียนวัดเกตุประภา ปทุมธานี

4. โรงเรียนวัดเกิดการอุดม ปทุมธานี

5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

6. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

7. โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา

8. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

9. โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)

10. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

11. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

12. โรงเรียนอนุบาลนนบุรี

13. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

14. โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

15. โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส

16. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

17. โรงเรียนวัดหาดสูง

18. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

19. โรงเรียนบ้านวังกวาง

20. โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

21. โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

22. โรงเรียนวัดบัวแก้ว

23. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

24. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

25. โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น

26. โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)

27. โรงเรียนวัดในกลาง

28. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

29. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

30. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

31. โรงเรียนชลบุรีสุขบท

32. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

33. โรงเรียน อนุบาลภูเก็ต

34. โรงเรียน อนุบาลเชียงราย

35. โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

36. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

37. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3

38. โรงเรียนประทาย

39. โรงเรียนอนุบาลลำปาง

40. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

41. โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง

42. โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

43. โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต

44. โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม

45. โรงเรียนศรีบางไทร

46. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

47. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

48. โรงเรียนวัดกระแซง

49. โรงเรียนบ้านป่าเหมือด

50. โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

51. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

52. โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

53. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

54. โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

55. โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง

56. โรงเรียนอนุบาลพะเยา

57. โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

58. โรงเรียนสอยดาววิทยา

59. โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

60. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ บ้านนา

61. โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

62. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 

63. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

64. โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

65. โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี-เพิ่ม เกษมสุวรรณ)

66. โรงเรียน ทัพรั้งพิทยาคม

67. โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม

68. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ - บ้านดอนเกลี้ยง

69. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

70. โรงเรียนวัดมะขามเรียง

71. โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี

72. โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์

73. โรงเรียนวัดวงษ์วารี 

74. โรงเรียนบ้านมะโบ่

75. โรงเรียนบ้านบางกระสั้น

76. โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

77. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ 

78. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

79. โรงเรียนบ้านกองลม

80. โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

81. โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา

82. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

83. โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร

84. โรงเรียนชุมชนบ้านยางศรีสุราช

85. โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

86. โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู

87. โรงเรียนบ้านไผ่

88. โรงเรียนบ้านลุงม่วง

89. โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 

90. โรงเรียนวัดอรุณรังษี

91. โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)

92. โรงเรียนล้อมแรดวิทยา

93. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

94. โรงเรียนสหคามวิทยาคาร

95. โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 

96. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

97. โรงเรียนบ้านถ้ำ

98. โรงเรียนบ้านแม่คะ

99. โรงเรียนวัดดอนยอ

100. โรงเรียนเถินวิทยา

101. โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา

102. โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี

103. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

104. โรงเรียนบ้านกันจาน

105. โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

106. โรงเรียนอนุบาลนครพนม

107. โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง

108. โรงเรียนธารน้ำใจ

109. โรงเรียนอนุบาลตรัง 

110. โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 - ปิตุราษฎร์

111. โรงเรียนบ้านปงสนุก

112. โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)

113. โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)

114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

115. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

116. โรงเรียนสุราษฏ์พิทยา

117. โรงเรียนอนุบาลสงขลา

118. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

119. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

120. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

121. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

122. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

123. โรงเรียนบ้านนามะเฟือง

124. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์

125. โรงเรียนบ้านกุดดินจี่

126. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

127. โรงเรียนเมืองธวัชบุรี

128.โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม

129. โรงเรียนปรางค์กู่

130. โรงเรียนบ้านหัวนา 

131. โรงเรียนบ้านน้ำมิน

132. โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

133. โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)

134. โรงเรียนอนุบาลชุมพร

135. โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)

136. โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

137. โรงเรียนเลิงนกทา

138. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

139. โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง

140. โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ

141. โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

142. โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี

143. โรงเรียนลำปางกัลยาณี

144. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง

145. โรงเรียนบ้านหนองไฮ

146. โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

147. โรงเรียนอนุบาลเลย

148. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

149. โรงเรียนบ้านซับใหม่

150. โรงเรียนอนุบาลลำพูน

151. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย

152. โรงเรียนวัดสันป่าสัก

153. โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา

154. โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)

155. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

156. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

157. โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุนานุเคราะห์)

158. โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

159. โรงเรียนประชาราชวิทยา

160. โรงเรียนห้วยน้ำหอมพิทยาคาร

161. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

162. โรงเรียนอนุบาลสตูล

163. โรงเรียนครบุรี

164. โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม

165. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา

166. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

167. โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม

168. โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ110

169. โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

170. โรงเรียนวัดวังหลวง

171. โรงเรียนเสริมขวาวิทยาคม

172. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

173. โรงเรียนอนุบาลงาว

174. โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม

175. โรงเรียนคลองสาม

176. โรงเรียนพัฒนานิคม

177. โรงเรียนหนองบัว

178. โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 

179. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

180. โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม

181. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

182. โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

183. โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม

184. โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม

185. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

186. โรงเรียนหนองยางพิทยาคม

187. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1

188. โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)

189. โรงเรียนบ้านสันติวัน

190. โรงเรียนบ้านห้วยต้ม

191. โรงเรียนสบต๋ำวิทยา

192. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

193. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

194. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)

195. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

196. โรงเรียนมัธยมบึงปรือ

197. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

198. โรงเรียนปรางค์ทอง

199. โรงเรียนบัวใหญ่

200. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

201. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

202. โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา

203. โรงเรียนสูงเนิน

204. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

205. โรงเรียนบ้านหัวดอย

206. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

207. โรงเรียนแม่ถอดวิทยา

208. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

209. โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา

210. โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

211. โรงเรียนปากช่อง 2

212. โรงเรียนวังรางพิทยาคม

213. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

214. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ

215. โรงเรียนสิงห์บุรี

216. โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

217. โรงเรียนเทศบาล 3

218. โรงเรียนหนองขามวิทยา

219. โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ

220. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

221. โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

222. โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

223. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมถ์

224. โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

225. โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

226. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

227. โรงเรียนป่าไม้อุทิศที่ 4

228. โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม

229. โรงเรียนกวางโจนศึกษา

230. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

231. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

232. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

233. โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

234. โรงเรียนบ้านกลางดง

235. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

236. โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี

237. โรงเรียนบ้านตึก

238. โรงเรียนบ้านหนองเต่า

239. โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

240. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

241. โรงเรียนวอแก้ววิทยา

242. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

243. โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก

244. โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

245. โรงเรียนสิริแก้วเจริญ

246. โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

247. โรงเรียนบ้านพัดโบก

248. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

249. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

250. โรงเรียนโตนดพิทยาคม

251. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

252. โรงเรียนมะค่าวิทยา

253. โรงเรียนอนุบาลเถิน

254. โรงเรียนวัดข่อยใต้

255. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

256. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

257. โรงเรียนวัดสระไม้แดง

258. โรงเรียนสุขไพบูลย์วิรยะวิทยา

259. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

260. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

261. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

262. โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

263. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

264. โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง

265. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

266. โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง

267. โรงเรียนหันคาพิทยาคม

268. โรงเรียนอนุบาลตราด

269. โรงเรียนโนนกอกวิทยา

270. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

271. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม

272. โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

273. โรงเรียนบ้านระวิง

274. โรงเรียนบ้านน้ำก้อ

275. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

276. โรงเรียนแม่จันวิยาคม

277. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

278. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

279. โรงเรียนบ้านสันโค้ง

280. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ

281. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

282. โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น

283. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

284. โรงเรียนบ้านบ้านเขาขวาง

285. โรงเรียนบ้านอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

286. โรงเรียนบ้านชลกันยานุกูล

287. โรงเรียนบ้านอนุบาลชัยภูมิ

288. โรงเรียนบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

289. โรงเรียนบ้านบ้านปงสนุก

290. โรงเรียนบ้านบุญวาทย์วิทยาลัย

291. โรงเรียนบ้านลำปางกัลยาณี

292. โรงเรียนบ้านอนุบาลลำปาง

293. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

294. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

295. โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

296. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

297. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

298. โรงเรียนอบจ เชียงราย

299. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

300. โรงเรียนเทศบาล 6

301. โรงเรียนเสริมขวาวิทยา

302. โรงเรียนบ้านดอน ศรีเสริมกสิกร

303. โรงเรียนมัญจาศึกษา

304. โรงเรียนสว่างแดนดิน

305. โรงเรียนเทิงวิทยาคม

bottom of page