top of page

ส่งมอบโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพ

Ping Tassana

20 มิ.ย. 2566

ส่งมอบระบบ Smart School Bus เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus

bottom of page