top of page

ส่งมอบโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม่

Bom and Heart

28 มิ.ย. 2566

ส่งมอบโครงการ Smart School Bus

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ได้ทำการส่งมอบระบบ Smart School Bus รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยให้กับโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียนbottom of page