top of page

เปิดตัวโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus

Paul

7 พ.ย. 2565

เปิดตัวโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ให้เกียรติมาเปิดตัวโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า จุดเด่นของโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) อยู่ที่การติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผล และรายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว


bottom of page