top of page

ส่งมอบโรงเรียนปัณณวิชย์ พระนครศรีอยุธยา

Bom and Heart

20 มิ.ย. 2566

ส่งมอบระบบ Smart School Bus เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนปัณณวิชญ์ ได้รับมอบอุปกรณ์ในโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus

bottom of page