top of page

ส่งมอบโรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา อุดรธานี

Ping

5 ก.ค. 2566

ส่งมอบโครงการ Smart School Bus

บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ได้ทำการส่งมอบระบบ Smart School Bus รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยให้กับโรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา อุดรธานี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียนbottom of page