top of page

ส่งมอบโรงเรียนศรีวิทยา ฉะเชิงเทรา

Bom and Heart

22 มิ.ย. 2566

ส่งมอบระบบ Smart School Bus

โรงเรียนศรีวิทยา ฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย ทีมงานมีการแนะนำวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการติดตั้งโดยคนขับ สามารถใช้งานได้ทันที่


bottom of page