top of page

ส่งมอบโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม กรุงเทพ

Ping Tassana

16 มิ.ย. 2566

ส่งมอบระบบ Smart School Bus โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย

บริษัทอาร์ติคูลัสจำกัด ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการลงพื้นที่ส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย Smart School Bus

โดยทางคณะผู้บริการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม เจ้าหน้าที่โครงการ และเจ้าหน้าขับรถโรงเรียนได้เข้าฟังการบรรยายถึงความสำคัญของโครงการ และได้รับการอธิบายถึงวิธีการทำงานของระบบ ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการสาธิตการทำงานของระบบตั้งแต่ต้นจนจบ การเริ่มทำงานของคนขับรถ การติดตามสถานะผ่านหน้าจอ IOC ของโรงเรียน การทดสอบการแจ้งเหตุฉุกเฉินจากรถโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะเริ่มมีการนำระบบ Smart School Bus มาใช้งานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนต่อไปbottom of page